فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

اعضای هیئت مدیره فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

ehsan saghafi

احسان ثقفی

رئیس هیئت مدیره

abbas ekhteraie

عباس اختراعی

نائب رئیس هیئت مدیره

mojtaba naeli

مجتبی نائلی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

abbas abrishami

عباس ابریشمی

عضو هیئت مدیره

mohammadreza shakeri

محمدرضا شاکری

عضو هیئت مدیره

iman tajzad

ایمان تاج‌زاد

بازرس هیئت مدیره