فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

انجمن صنفی قالبسازان ایران

رئیس هیئت مدیره: ایمان تاج زاد

دبیر:

تلفن :

آدرس:

4 5803137983884300872