فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع دارویی ایران

رئیس هیئت مدیره: علی اکبر کاشیان

دبیر:

تلفن : ۰۲۶۳۶۳۳۴۲۱۲

آدرس: کرج بعد از محمدشهر شهرک صنعتی زیبادشت خ صنعتگران کوچه صنعت ۴ پلاک ۲۰۴

IPMMA Original PE