فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران

رئیس هیئت مدیره: مجتبی نائلی

دبیر:

تلفن: ۴۴۳۴۳۳۱۰ – ۴۴۳۴۳۳۲۰ 

فکس:

آدرس: تهران – بزرگراه خرازی (منطقه ۲۲)، برج شمالی رُزمال، طبقه سوم، واحد ۳۰۶

سایت: www.ifmma.org

ifmma icon 20230405