فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

خدمات فدراسیون

ارائه خدمات آموزشی

ارائه خدمات حقوقی

همکاری های بین المللی

توسعه کسب و کار

تشکل های عضو فدراسیون