فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

عضویت در فدراسیون صنایع ماشین سازی و تجهیزات

عضویت و شرایط آن :

كليه تشکل های اقتصادی ملی/سراسری با موضوع مرتبط فعالیت فدراسیون ميتوانند با داشتن شرايط زير به عضويت اصلی فدراسیون درآيند:

الف – دارا بودن پروانه فعالیت معتبر از اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت  معتبر از اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور برای نماینده معرفی شده از طرف تشکل ملی/سراسری

ج – ثبت شده در سامانه تشکل های اقتصادی ملی(nesis.ir)

د- پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ه –  پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

تبصره۱- هر تشکل تنها می تواند یک نماینده جهت عضویت در فدراسیون به منظور حضور در مجامع و انشاء رای و کاندیدا شدن در هیات مدیره یا بازرس معرفی نماید.

تبصره ۲ – در صورتیکه اعضا  هر یک از  شرایط عضویت را از دست بدهد یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبناء احکام قطعی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد .

تبصره ۳– تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می‌آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می‌شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به فدراسیون را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره ۴-آن دسته از اعضاء که به هردلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات “ فدراسیون” را نخواهند داشت.

وظایف اعضاء :
  • کلیه اعضای فدراسیون موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف  ” فدراسیون ” می باشند.
  • مشارکت در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و مدیریت مسایل مرتبط با حوزه تخصصی فعالیت
  • استفاده از سایر حقوقی که به موجب این اساسنامه و یا سایر قوانین ایجاد می شود.
فرم عضویت انجمن/تشکل در فدراسیون :
Hidden

Next Steps: Sync an Email Add-On

To get the most out of your form, we suggest that you sync this form with an email add-on. To learn more about your email add-on options, visit the following page (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020/). Important: Delete this tip before you publish the form.

اطلاعات تماس انجمن/تشکل

آدرس انجمن/تشکل(Required)

اطلاعات رئیس هیئت مدیره

نام رئیس هیئت مدیره(Required)

اطلاعات دبیر

نام دبیر(Required)
Max. file size: 100 MB.
Max. file size: 100 MB.
Max. file size: 100 MB.